Häerzlech wellkommen

op da Internet-Seyt voan da KiTa Ahl Gymnasium un Abenteuerlaand!

Wir sind Bunt

„Zo wat firen Läckten wolle mir erzejen oder mosse mir se net als Läckt ousbilden, weil se et schung senn? Wat brouch e Kand, fear sich ze entwickeln? Wie viel oder winnisch Virschläch genn gebroucht?“

(J. Korczak)


Die Aantwurten op diss Froren genn dean Hieweys op dat Bield voam Kand an esem weltoffenen Kannergoarden. Mir verstinn esen Optrach su, dat mia dovoan ausginn, dat daat Kand selwer entschäde kaan wat et well. Dat häscht, dat daat Wuard „Erzeyen“ eijentlich net passt, weil mir net „zeyen“ un „roppen“ wollen, mir wollen lewer matgohn und hellefen. Su verstinn mir dea Begraff „Erzeyen“ un daat hääscht och, dat daat, wat die Kanner brouchen, watt se interessärt und watt se kunnen, fir earscht gehual gett un et Reacht voam Kand gewoahrt bleiwt.

 

Jied Kand ass en eyen Eenzelsteck un domat och Häer von sengem Grußgenn.

 


Kanner senn voan Natur ous vurwatzig, spontan und proberen gearen eppes ous un plohren sich louter, fir eppes Neijes ze learen un sich en eije Bield voan da Welt ze machen. Sey wollen, dat ma se gearhatt, bey hienen ass un et hienen häämlich micht; sey brouchen et Gesprich un et Spielen mat aaneren, fir sich selwer eppes zozetrauen und en stoark Persun ze genn. Mir sehn et Kand als en Schaanz Energie, dat munter mat sengem Umfeld umgäht. Dofir brouch et Plaatz, Bewejungsfreyheet un die Mielichkeet, selwer ze entschäden wat et wöllt. Kanner senn sozial, frey voan Viruerteelern, ehrlich un an der Looch, Entschähdungen ze treefen. Sey erfannen de Welt nei, drecken hier Wessen an 100 Sproochen ous un bestëmmen et Tembo un och, watt fir hiar eijen Vieroankommen wichtisch ass.

 

„Eesen Optrach ass et, de Kannern ze hellefen mat der Welt kloar ze kommen, mat all hiere Fäischkääten, hiera Kraaft un hieren Ousdrecken.“

(Loris Malaguzzi)


Mir wenschen Eych viel Freid dobey, ees Homepage ze duerchsechen un freien es och drop, Eych en kehr an esen Heisern begreßen ze kinnen.


A Verträedung fier all Erzeyerinnen un Erzeyer
Waltraud Wengler
KiTa Leitung

Altes Gymnasium

Altes Gymnasium

weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie hier.

Abenteuerland

Kita Abenteuerland

weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie hier.